หน้าแรก
  เกี่ยวกับเรา
  บริการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ลิงค์เว็บไซต์
  ติดต่อเรา
 

ประกันภัยเชิงพาณิชย์


ไม่ว่าบริษัทหรือองค์กรธุรกิจใดๆ ย่อมต้องเผชิญกับการเสี่ยงภัยในลักษณะต่างๆด้วยกันทั้งสิ้น เนื่องจากบางครั้งความเสี่ยงต่างๆ เกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นการทำประกันภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราทำธุรกิจเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงภัยดังกล่าวและเพื่อป้องกันการขาดทุนในการลงทุนทำธุรกิจของท่าน

หากท่านต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม พนักงานของเรายินดีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำกับท่านในเรื่องของความคุ้มครองข้อกำหนดประเภทประกันภัย และข้อยกเว้นของประกันแต่ละประเภทซึ่งแตกต่างตามองค์กรธุรกิจโดยสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดย่อมสำหรับข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลอย่างย่อสำหรับประกันภัยแต่ละประเภทซึ่งสรุปสั้นๆได้ดังนี้

ประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด (Property all risk (PAR)

กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา คลังสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และทรัพย์สินอื่นๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้น) ในกรณีเกิดความเสียหายกรมธรรม์ตัวนี้จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของการทำเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสำหรับประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้าง เช่นการซ่อมแซม การจัดหามาให้ใหม่ทดแทนสิ่งที่อยู่เดิมสำหรับประกันภัยคลังสินค้า หรือเฟอร์นิเจอร์

ความคุ้มครองของประกันภัยประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองรวมถึงความเสียหายที่เกิดจาก แผ่นดินไหว ซึนามิ น้ำท่วม ลมพายุ อัคคีภัยและการโจรกรรม เป็นต้น

การประกันภัยความเสียหายสืบเนื่อง ( Loss of profits or Consequential Loss Insurance)

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในส่วนของสิ่งปลูกสร้างแล้ว ผลที่จะตามมาก็คือการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากมียอดขายและผลกำไรลดน้อยลงจึงส่งผลให้มีการขาดทุนเกิดขึ้น ความเสียหายข้างต้นนั้นจะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนี้

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor’s All Risks Insurance)

ในการก่อสร้างอาคาร ขุดอุโมงค์ สร้างสะพาน หรือการ ต่อเติมออฟฟิศเล็กๆน้อยๆ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงซึงอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างนั้น ประกันความเสี่ยงภัยของผู้รับเหมาฉบับนี้จะคุ้มครองความสูญเสียของทรัพย์สิน ตัวอย่างเช่น ความเสียหายของโครงสร้างอาคารบางส่วน โครงสร้างการก่อสร้างที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ เป็นต้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่สาม เช่น เมื่อมีแขกผู้มาเยือนและได้รับบาดเจ็บจากการก่อสร้างในสถานที่ หรือการก่อสร้างนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นซึ่งเกิดจากความประมาท กรมธรรม์ฉบับนี้จะครอบคลุมถึงความเสียหายส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

กรมธรรม์การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาสามารถทำได้ทั้งในส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้างเอง หรือเจ้าของโครงการ ในส่วนของโครงการใหญ่ๆนั้น อาจจะมีผู้รับเหมาหลายเจ้า ดังนั้นผู้เอาประกันภัยอาจเป็นในส่วนของเจ้าของโครงการเป็นผู้เอาประกันภัยซึ่งสามารถทำประกันเพื่อให้ครอบคลุมและไม่เกิดช่องว่างจากการให้ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าประกันภัยเอง

ประกันความรับผิด

ประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม (Third Party/ Public/General Liability)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดที่เกิดขึ้น ภายใน สถาน ที่ประกอบการของผู้เอาประกันภัยหรือเนื่องจากการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลที่สามและส่งผลให้บุคคลที่สามได้รับความเสียหายหรืออาการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทของผู้เอาประกันภัยและต้องเป็นความรับผิดทางกฏหมาย

การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance)
หากคุณเป็นผู้ผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย สินค้าต่างๆ คุณต้องมั่นใจว่าสินค้าของคุณมีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต หากมีความผิดพลาดในตัวสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น ได้รับบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้น กรมธรรม์ประเภทนี้จะทำหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองคุณจากความรับผิดข้างต้นซึ่งเกิดจากความผิดพลาดจากผลิตภัณฑ์นั่นเอง

ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ(Professional Indemnity Insurance)
กรมธรรม์ความรับผิดนี้จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพในวิชาชีพต่างๆเนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดีให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นๆอันเป็นผลมาจากการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ เช่นการให้คำปรึกษาที่ไม่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการและส่งผลให้เกิดความบาดเจ็บทางร่างกายเป็นต้น ซึ่งอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ ดังนั้นกรมธรรม์ฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองต่อความรับผิดดังกล่าว เมื่อมีการพิสูจน์ทราบ

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงินต่อบุคคลที่สาม อันเนื่องมากจากการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ในบริษัท องค์กรที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทำผิด กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองผู้บริหาร ระดับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบบัติงานในองค์กรบริษัท ซึ่งจะแตกต่างกับการประกันทางวิชาชีพ ซึ่งจะคุ้มครองโดยระบุจากวิชาชีพที่ผู้เอาประกันประกอบวิชาชีพนั้นๆ

การประกันภัยทางทะเล

การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล(Cargo) : ในการขนส่งสินค้าโดยทาง เรือ โดยการขนส่งสินค้าจำนวนมากทางอากาศหรือทางบก สินค้าอาจได้รับความเสียหาย หรือมีการสูญหายเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งซึ่งอาจส่งผลให้มีการสูญเสียผลกำไร กรมธรรม์ตัวนี้ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่กล่าวมาข้างต้นและสามารถทำได้ทั้ง การนำเข้าสินค้า ส่งออกสินค้า รวมถึงการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งสินค้าสินค้าทุกชนิด

การประกันภัยตัวเรือ
ในการเดินเรือนั้นไม่ว่าจะเป็นเรือเรือสำราญ เรือขนส่งสินค้า หรือแท่นน้ำมัน สามารถทำประกันภัยได้ทั้งสิ้นกรมธรรม์ตัวนี้จะให้ความคุ้มครองทั่วโลกและคุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยได้เต็มจำนวน และยังขยายความคุ้มครองไปถึงความรับผิด จากการชนกัน ซึ่งหมายความว่า ถ้าเรือที่เอาประกันภัยเกิดการชน และทำความเสียหายแก่เรือ และทรัพย์สินบนเรือลำอื่น โดยความรับผิดตามตามกฎหมาย บริษัทประกันภัยก็จะชดใช้ความเสียหายนั้น

การประกันความรับผิดในฐานะผู้จัดการท่าจอดเรือ
เป็นที่รู้จักในชื่อของP&I การปกป้องและการชดใช้ ซึ่งปกป้องคุณจากความรับผิดตามกฏหมายซึ่งเกิดขึ้นโดยชดใช้ในกรณีสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเรือส่วนตัว หรือเรือของผู้อื่นขณะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เอาประกันภัยรวมถึงท่าเรือซึ่งสามารถสามารถซื้อประกันภัยประเภทนี้ได้

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า / ประกันความเสี่ยงภัยทางการเมือง

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit Insurance)
การรับประกันภัยประเภทนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านอย่างมากเมื่อท่านขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแล้วไม่ได้รับชำระเงินเนื่องจากลูกค้าล้มละลาย หรือไม่สามารถชำระได้ตามกำหนด กรมธรรม์ตัวนี้จะให้ความคุ้มครองแก่ท่านการเสี่ยงภัยที่กล่าวมาข้างต้น

ประกันความเสี่ยงภัยทางการเมือง (Political risk)
หากคุณมีการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในต่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือเหตุการณ์ที่ขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นและส่งผลกระทบทางธุรกิจ การซื้อประกันความเสี่ยงภัยทางการเมืองจะช่วยป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้

ประกันสุขภาพ (แบบกลุ่ม)

ในการว่าจ้างงานนั้นหนึ่งสิ่งที่องค์กรต้องคำนึงถึงก็คือการมอบสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน เพราะสิ่งนี้เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่และทำให้องค์กรของท่านน่าอยู่ โดยปกติแล้วที่จะเห็นอยู่บ่อยๆก็คือในส่วนของประกันสุขภาพนั่นเอง

กรมธรรม์ของประกันสุขภาพนั้นได้ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย และท่านสามารถเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับงบประมานขององค์กรและจำนวนพนักงานของท่านได้ ความคุ้มครองนี้เริ่มตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาล (ค่าห้องพัก ค่าผ่าตัด และค่าแพทย์ เป็นต้น) ทั้งนี้ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็เช่นเดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการไปพบแพทย์ตามคลินิกต่างๆ กรมธรรม์ฉบับนี้ก็ให้ความคุ้มครองเช่นกัน

สำหรับผู้เอาประกันภัยประเภทนี้นั้น เพียงท่านแสดงบัตรก็สามารถกลับบ้านโดยไม่ต้องชำระเงินใดๆทั้งสิ้น สถานพยาบาลและคลินิกที่รองรับก็มีเป็นจำนวนมาก และในกรณีพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในท่านสามารถเรียกเงินคืนได้ในภายหลังด้วยเช่นกัน

หากมีกรมธรรม์ประเภทนี้ไว้ในครอบครองจะทำให้พนักงานของท่านรู้สึกอุ่นใจในยามเจ็บไข้ได้ป่วยและรู้สึกได้ว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากองค์การ กรมธรรม์มีความหลากหลายในด้านของความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่มีนั้นก็สามารถยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้ให้มากที่สุด หรือเรียกว่า tailor-made นั่นเอง

การประกันอุบัติเหตุ (แบบกลุ่ม)

การประกันอุบัติเหตุนั้นจัดทำขึ้นมาเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลเมื่อท่านได้รับบาดเจ็บจาการอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้งอาจสูงได้และในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ เช่น แขนขา ตา หรือ ทุพพลภาพโดยถารนั้น ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจะเป็นค่าชดเชยทั้งจำนวน

ประกันอุบัติเหตุนี้สามารถเลือกความคุ้มครองและผลประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับพนักงานบริษัท นักเรียน นักศึกษา สมาชิกสปอร์ตคลับ เป็นต้น

 

ประกันภัยรายบุคคล


ประกันภัยประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองรายบุคคลไม่ใช่ในรูปแบบบริษัท ซึ่งมีอยู่มากมายหลายประเภท จนบางครั้งอาจทำให้ท่านสับสนได้ดังนั้นคำอธิบายสั้นๆ และเข้าใจง่ายของประเภทของประกันภัยด้านล่างนี้อาจช่วยให้ท่านสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านได้

ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มในเรื่องของที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นทางบริษัทประกันจะชดใช้ให้โดยการสร้างทดแทน หรือหาทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายมาทดแทนหรือการซ่อมแซมเพื่อให้ทรัพย์สินกลับสู่สภาพเดิมเช่นเดียวกับตอนเริ่มทำกรมธรรม์ ความคุ้มครองข้างต้นนี้รวมถึง เครื่องตกแต่งภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในบ้านทั้งหมด ดังนั้นทุนประกันควรกำหนดให้เป็นมูลค่าที่แท้จริง คือไม่ต่ำหรือสูงจนเกินไป

ความคุ้มครองสำหรับประกันภัยประเภทนี้ยังสามารถให้ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจาก อัคคีภัย ลมพายุ แผ่นดินไหว ซึนามิ น้ำท่วม การโจรกรรม และ ความเสียหายจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

ประกันทรัพย์สินส่วนบุคคล

ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องประดับอัญมนี โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์กีฬา สามารถรวมอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยข้างต้น แต่หากทรัพย์สินดังกล่าวได้มีการเคลื่อนย้ายออกจากที่อยู่อาศัย ท่านจำเป็นต้องทำประกันแยกต่างหาก และ ท่านต้องเก็บใบเสร็จรับเงิน และถ่ายรูปของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกค่าสินไหมทดแทน

ประกันภัยรถยนต์

ในการใช้รถใช้ถนน ไม่ว่าจะเป็นเป็นรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์นั้น การทำประกันภัยถือเป็นสิ่งสำคัญ อย่างน้อยประกันภัยที่ควรจะมีไว้ก็คือในส่วนของความรับผิดต่อบุคคลที่สาม (ประเภทสาม) ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลที่สาม บริษัทประกันจะเข้ามารับผิดชอบในความเสียหายส่วนนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งย่อมมีประโยชน์ต่อตัวผู้ขับขี่ยานพหานะของผู้ขับขี่มากกว่าในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าสูง และไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เพราะฉนั้น ผู้ขับขี่จะอุ่นใจกว่าหากมีกรมธรรม์ประกันภัยรถยน์ไว้ในครอบครอง

ประกันภัยเรือ

ไม่ว่าจะเป็นเรือลำเล็กหรือลำใหญ่ เรือใบหรือเรือยนต์ก็ควรทำประกันภัยไว้ เพื่อความปลอดภัยและกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของความคุ้มครองกรมธรรม์ตัวนี้จะคุ้มครองตัวเรือทั้งลำรวมทั้งเครื่องยน์และอุปกรณ์ทั้งหมดภายในเรือ

ในส่วนของประกันภัยเรือจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับประกันภัยรถยนต์ คือท่านสามารถเลือกให้คุ้มครองเฉพาะความรับผิดต่อบุคคลที่สามได้ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอาการบาดเจ็บต่อบุคคลที่สาม และคุ้มครองทั้งเรือของท่านและบุคคลที่สามเช่นเดียวกับประกันภัยชั้นหนึ่งของรถยนต์นั่นเอง และหากเรือของคุณเป็นเรือขนาดใหญ่และมีคนอยู่ประจำบนเรือ ท่านสามารถขยายความคุ้มครองไปถึงประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่ลูกเรือของท่านได้

สำหรับประกันภัยประเภทนี้ สามารถเลือกความคุ้มครองให้เหมาะสมกับการเดินเรือของท่าน เช่น เดินเรือภายในประเทศ ต่างประเทศ รวมถึงการขนส่งและกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ได้

การประกันสุขภาพ (รายบุคคล)

ประกันสุขภาพนั้นมีอยู่มากมายหลายแบบเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย แต่การเลือกซื้อประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับท่านนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ในส่วนของความคุ้มครองของกรมธรรม์นี้สามารถจัดทำได้ในลักษณะรายบุคคล หรือเป็นครอบครัวซึ่งสามารถเลือกระดับ และพื้นที่การให้ความคุ้มครองให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับความต้องการและลักษณะการใช้ชีวิตของท่านได้

ประกันอุบัติเหตุ (รายบุคคล)

เพื่อเป็นการปกป้องคุณจากอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ภายในเสี้ยววินาที หรือบางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อความสามรถในการทำงานของคุณ ประกันภัยตัวนี้จะให้ความคุ้มครองในการชดเชยในลักษณะชดเชยทั้งจำนวน ในกรณีเกิดการบาดเจ็บสาหัสและสามารถขยายความคุ้มครองถึงการชดเชยรายได้ในระหว่างที่ท่านพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ในขณะที่เบี้ยประกันภัยก็จ่ายได้ในราคาที่ไม่แพงนัก แต่กรมธรรม์นี้จะไม่คุ้มครองถึงการบาดเจ็บซึ่งเกิดจากการเจ็บป่วย

ประกันการเดินทาง (รายบุคคลหรือรายกลุ่ม)

กรมธรรม์ตัวนี้จะคิดเบี้ยตามพื้นที่ที่ท่านท่องเที่ยวไปและระยะเวลาในการเดินทางของท่าน ประกันภัยประเภทนี้จะคุ้มครองในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ มีการรักษาตัวในโรงพยาบาล สายการบินล่าช้า กระเป๋าสูญหาย เป็นต้น

 

ประกันภัยอื่นๆ


กรมธรรม์เชิงพาณิชย์และรายบุคคลเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยและได้ยินเป็นประจำ แต่ในขณะเดียวกันจะมีประกันภัยบางประเภทที่ยังไม่เป้นที่รู้จักกันมากนัก ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้

การยกเลิกการจัดงาน

เมื่อมีการจัดงานขึ้นเพื่อการพาณิชย์ไม่ใช่เพื่อการกุศสหรือเพื่อสังคม ดังนั้นหากมีการยกเลิกเกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางประการและในการจัดงานใดๆนั้น ตัวผู้จัดงานเองย่อมต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการขาดทุนได้ ซึ่งความเสียหายที่กล่าวมาข้างต้นท่านสามรถทำประกันภัยเพื่อกระจายความเสี่ยงดังกล่าวได้

ตัวอย่างเช่น เนื่องจากสภาพอากาศที่ย่ำแย่ ทำให้นางแบบหรือนักแสดงที่จะมาร่วมงานไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากป่วยหนัก ทำให้ต้องมีการยกเลิกงานดังกล่าว

ประกันภัยสำหรับเครื่องบิน

ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ ไมโครไลท์ บอลลูน หรือ ประกันความรับผิดของแอโรวคลับ

   หน้าแรก      |      เกี่ยวกับเรา      |      บริการ      |      ข่าวสารและกิจกรรม      |      ลิงค์เว็บไซต์      |     ติดต่อเรา  
  ลิขสิทธิ์ © 2008-2014 บริษัท แลมเบิร์ท บราเธอร์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด. สงวนลิขสิทธิ์. ออกแบบโดย บริษัทภูเก็ตโซลูชั่น    |    เงื่อนไขการใช้งาน